lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Strona główna > Podstawy prawne > Prawo lokalne

Prawo lokalne

 

UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [link]

 

UCHWAŁA NR XIV/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Miasta Darłowo z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Darłowo umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji ww. zadania [link]

 

UCHWAŁA NR XIV/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR XIV/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [link]

 

UCHWAŁA NR XV/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [link]

 

UCHWAŁA NR XV/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [link]

 

UCHWAŁA NR XV/127/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej [link]

 

UCHWAŁA NR XV/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [link]

 

UCHWAŁA NR XV/129/2019RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR XV/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR XIX/147/2020RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIEz dnia 14 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę wsprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR XXIV/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR XXIX/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 17 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej [link]

 

UCHWAŁA NR XLIII/359/2021 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej [link]

 

UCHWAŁA NR XLIII/362/2021 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR XLIII/363/2021 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [link]

 

UCHWAŁA NR XLIII/360/2021 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [link]

 

UCHWAŁA NR XLIII/361/2021 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR XLIII/358/2021 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Miasta Darłowo z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Darłowo umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji ww. zadania [link]

 

UCHWAŁA NR LVI/466/2022 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/120/219 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo [link]

 

UCHWAŁA NR LVI/467/2022 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [link]

 

UCHWAŁA NR LVII/471/2022 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/359/2021 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej [link]

 

UCHWAŁA NR LVII/472/2022 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo [link]

 

 

 

Regulamin PSZOK

http://um.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358190

 

Herb Darłowa