lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Strona główna > Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.poz.646)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi wójt, burmistrz miasta.

 

W rejestrze zamieszcza się:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

4) numer rejestrowy.

 

W związku z powyższym przedsiębiorca, zamierzający na terenie Miasta Darłowo prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Darłowo. 

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania śmieci od mieszkańców.

 

Dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Wniosek powinien zawierać:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

c) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

2. Oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

3. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.                                                                                          

Opłatę skarbową należy zapłać z chwilą złożenia wniosku rachunek bankowy UM w Darłowie: PKO BP SA nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387 :

w przypadku wpisu do rejestru działalności regulowanej w wysokości 50,00 zł;

w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli: dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawek określonych od wpisu - 25,00 zł;

w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł  pobieranej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika.

 

4. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych – jeśli składasz jako pełnomocnik.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku burmistrz miasta wpisuje firmę do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Urząd nadaje numer rejestrowy oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru. 

Wpis wydawany jest bezterminowo. Burmistrz również dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z CEIDG albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.  

 

Do pobrania:


  1. Wniosek o wpis do rejestru odbierających śmieci od mieszkańców

  2. Oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności

  3. Wykaz Rejestru Działalności Regulowanej

Herb Darłowa