lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Strona główna > Segregacja

Segregacja

Odpady to jeden z głównych problemów środowiskowych świata. Selektywne ich zbieranie ma na celu przygotowanie do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Możemy aktywnie wpływać na ochronę środowiska i najbliższego otoczenia, w którym żyjemy. Segregowanie odpadów we własnym gospodarstwie domowym to pierwszy i podstawowy krok do odzysku surowców wtórnych. Zależy nam, aby odbiór odpadów w sposób selektywny następował już „u źródła”, czyli bezpośrednio z nieruchomości, na której te odpady powstają. System ten polega na gromadzeniu do oddzielnych worków/pojemników odpadów zmieszanych oraz odpadów następujących frakcji: papieru i tektury, opakowań szklanych, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych.

 

Segregacja nie jest trudna, jednak wymaga od nas minimum zaangażowania.

 

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących rodzajów odpadów:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 2. papier i tektura,
 3. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 4. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 5. odpady niebezpieczne 
 6. przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 7. zużyte baterie i akumulatory,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 10. zużyte opony,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

Za stosowanie się do selektywnej zbiórki odpadów uznaje się oddawanie następujących odpadów komunalnych do frakcji w odpowiednich workach, w odpowiednim kolorze:

 1. papier i makulatura: gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki, torebki papierowe, papier pakowy,  pudełka kartonowe i tekturowe;
 2. tworzywa sztuczne i metale: opróżnione butelki po napojach (najlepiej zgniecione), opróżnione butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, kapsle, plastikowe torebki, worki, reklamówki, opróżnione puszki po napojach, opróżnione kartony po mleku i napojach, opróżnione puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, folię aluminiową;
 3. szkło: opróżnione butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, opróżnione butelki po napojach alkoholowych, opróżnione szklane opakowania po konserwach, kosmetykach,
 4. odpady bio:
  a) odpady zielone: trawa, drobne gałęzie, liście, kwiaty, łodygi i inne części roślin,
  b) odpady z warzyw i owoców, obierki,
  c) fusy po kawie i herbacie (łącznie z torebkami)
  d) trociny i kora drzew;

 

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych

https://naszesmieci.mos.gov.pl

https://www.youtube.com/watch?v=putpaXsB3xw

 

 

Do pobrania:


 1. ABC recyklingu - odpady zmieszane

 2. ABC recyklingu - bioodpady

 3. ABC recyklingu - szkło

 4. ABC recyklingu - metale i tworzywa sztuczne

 5. ABC recyklingu - papier

Herb Darłowa