lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Strona główna > PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych – ulica F.Chopina 61, Darłowo

Czynny w dniach: wtorek i sobota w godzinach: 8:00-16:00.

 

Przeznaczenie PSZOK:

przyjęcie i zagospodarowanie odpadów mających charakter komunalny, pochodzących wyłącznie
z terenu Miasta Darłowo o
d właścicieli nieruchomościna których zamieszkują mieszkańcy.

W  PSZOKu przyjmowane są tylko odpady selektywnie zebrane.

 

Rodzaj odpadów

Nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości w części zamieszkałe oraz w części niezamieszkałe (z części zamieszkałej)

papier (makulatura)

w każdej ilości

tworzywa sztuczne

szkło

metale i złom

odpady opakowaniowe wielomateriałowe

bioodpady

odpady zielone

odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych

zużyte baterie i akumulatory

przeterminowane leki i chemikalia

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

meble i inne odpady wielkogabarytowe

do 500 kg rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 350 kg na lokal w nieruchomościach wielolokalowych

zużyte opony

do 4 rocznie

odpady budowlane i rozbiórkowe

do 500 kg rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 400 kg na lokal w nieruchomościach wielolokalowych

 

Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Odpady powinny być dostarczone w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny zawierać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Osoba dostarczająca do PSZOK odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, zobowiązana jest przekazać je do zważenia i zewidencjonowania oraz umieszczenia w odpowiednim pojemniku, wskazanym przez pracownika PSZOK. Inne niż niebezpieczne odpady osoba dostarczająca zobowiązana jest umieścić w odpowiednim (wskazanym przez pracownika PSZOK) miejscu (pojemniku/kontenerze/wiacie).

Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).

Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów jednośladowych i samochodowych osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Oddając odpady do PSZOK należy wypełnić oświadczenie, mające na celu identyfikację adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 – Oświadczenie dostarczenia odpadów do PSZOK - druk do pobrania, dostępny również w PSZOKu.

 

UWAGA!!!

  Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a) drewno - np. drewniane płyty, palety, boazeria, karnisze drewniane,

b) tworzywa - np. ramy okienne, panele, rury, karnisze z tworzywa,

c) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

d) gruz ceglany,

e) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - np. misy wc, zlewy,

f) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych.

 

W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpady te przyjmowane są od właścicieli, którym Urząd Miejski w Darłowie wyda pisemne potwierdzenie prawa do oddania określonej ilości tego rodzaju odpadów w PSZOK.

Przed dostarczeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych do PSZOK należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. We wniosku należy podać rodzaj odpadów oraz wskazać ich ilość. Wniosek rozpatrywany będzie w oparciu o ustalone limity przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych (zgodnie z tabelą powyżej) oraz o nieposiadanie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych określa załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych – druk do pobrania.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) z wyłączeniem zużytych opon samochodów osobowych.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby
to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a przede wszystkim w przypadku stwierdzenia przez pracownika braku możliwości wiarygodnej identyfikacji odpadów (np. brak etykiet), stwierdzenia uszkodzonych, przeciekających opakowań, odmowy wypełnienia formularza oświadczenia i podania danych, a w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych braku posiadania potwierdzenia z Urzędu Miejskiego w Darłowie możliwości przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.

 Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub z rodzinnych ogrodów działkowych i nie powstały w gospodarstwie domowym, co ustali na podstawie np.:

a) ilości dostarczonych jednorazowo odpadów - gdy przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,

b) ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów - gdy przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,

c) rodzaju odpadów - gdy wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

 

 

 

Herb Darłowa