lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Strona główna > Metody i stawki opłat na 2023 rok > Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości zamieszkałe objęte są systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka opłaty

Dla właścicieli tych nieruchomości opłata stanowi:

iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty - średniomiesięczne zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy obliczony za okres od stycznia do grudnia.

 

Tu obowiązuje maksymalna kwota opłaty, tj. nie więcej niż 7,8% dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe = 160,83 zł. Oznacza to, że jeżeli miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej jest równa lub większa 160,83 zł, właściciel nieruchomości zapłaci tylko wskazaną kwotę.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują wszystkie bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 0,80 zł/1m3/miesiąc. Osoby deklarujące kompostownik nie mogą oddawać bioodpadów sprzed nieruchomości.

Do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3m3/miesiąc/osobę w przypadku:

  • nowych nieruchomości, braku opomiarowania zużycia wody, gdy woda dostarczana jest z własnych studni,
  • nabycia własności nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością, podłączenia do sieci wodociągowej, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, przez okres do zakończenia pierwszego pełnego roku kalendarzowego zamieszkiwania na nieruchomości,
  • nieruchomości, która czasowo, powyżej 6 miesięcy następujących po sobie, nie była zgłoszona jako nieruchomość zamieszkała, do zakończenia pełnego roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia) zamieszkiwania na nieruchomości,

Dopuszcza się możliwość odliczenia od zużycia wody na głównym wodomierzu z danej nieruchomości ilości wody, do zużycia której doszło w następstwie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, gdy zostaną jednocześnie spełnione dwa warunki:

  1. awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej zostanie zgłoszona, udokumentowana przez właściciela nieruchomości i potwierdzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie,
  2. właściciel nieruchomości złoży wniosek z udokumentowaną awarią do burmistrza z prośbą o uwzględnienie awarii,

Do ilości zużytej wody dla obliczenia wysokości opłaty nie wlicza się:

  1. ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej,
  2. ilości zużytej wody wykorzystanej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego znajdującego się na tej nieruchomości, przy czym ilość wody ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody.

 

Termin płatności, nr konta

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać: za styczeń z dołu – do 15-go lutego, za luty z góry– do 15-go lutego oraz w pozostałych miesiącach z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.

Opłatę uiszcza się na indywidulany nr konta bankowego (znajdujący się na Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie.

 

UWAGA!!!

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną stawkę w wysokości dwukrotnie wyższej niż stawka podstawowa.

 

Herb Darłowa