lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Strona główna > Metody i stawki opłat na 2022 rok > Nieruchomości niezamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,  między innymi takie jak: hotele, pensjonaty, internaty, obiekty handlowe, zakłady rzemieślnicze, magazyny, hurtownie, restauracje, punkty gastronomiczne, przychodnie, szkoły,  przedszkola, urzędy oraz pozostałe nieruchomości, na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

System nie obejmuje: domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ulic, placów, cmentarzy, ogólnodostępnych terenów zielonych oraz ogrodów działkowych. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z firmą świadczącą takie usługi.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy może w terminie 60 dni  od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć burmistrzowi pisemne oświadczenie o wyłączeniu z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W oświadczeniu właściciel wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (wszystkich frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło, bioodpady) oraz dołącza kopię tej umowy wraz z dowodami uiszczenia opłat za usługi.

Właściciel nieruchomości może złożyć odwołanie ww. oświadczenia, ale zarówno oświadczenie jak i odwołanie oświadczenia będą skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Termin obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych:
01.01.2022 – 28.02.2023

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – metody oraz stawki

1. W przypadku nieruchomości takich jak: hotele, pensjonaty, domy opieki, internaty oraz inne o podobnej funkcji opłata stanowi:

 iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty

- średniomiesięczne zużycie wody z poprzedniego roku kalendarzowego  - stawka = 11,00 zł / m3

 

Do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3m3/miesiąc/miejsce noclegowe w przypadku:

-nowych nieruchomości (przez okres do zakończenia pierwszego pełnego roku kalendarzowego), braku opomiarowania zużycia wody, gdy woda dostarczana jest z własnych studni,

- nabycia własności nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością, podłączenia do sieci wodociągowej.

 

Dopuszcza się możliwość odliczenia od zużycia wody na głównym wodomierzu z danej nieruchomości ilości wody, do zużycia której doszło w następstwie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, gdy zostaną jednocześnie spełnione dwa warunki:

  1. awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej zostanie zgłoszona, udokumentowana przez właściciela nieruchomości i potwierdzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie,
  2. właściciel nieruchomości złoży wniosek z udokumentowaną awarią do burmistrza z prośbą o uwzględnienie awarii.

 

Do ilości zużytej wody dla obliczenia wysokości opłaty nie wlicza się:

  1. ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej,
  2. ilości zużytej wody wykorzystanej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego znajdującego się na tej nieruchomości, przy czym ilość wody ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody.

 

2. W przypadku pozostałych nieruchomości, innych niż określone w pkt 1, np.: lokali gastronomicznych, punktów handlowych, zakładów usługowych, magazynów, biur, gabinetów, szkół, przedszkoli opłata stanowi:

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników i/lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, częstotliwości odbioru oraz stawki opłaty


 

pojemność

Cena za odbiór
1 pojemnik/worek

60 l

12,45 zł

120 l

24,90 zł

240 l

49,80 zł

1100 l

228,00 zł

 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Nieruchomość

zmieszane

segregacja

okres

I - VI

VII - VIII

I - VI

VII - VIII

IX - XII

IX - XII

gastronomia

1 x w tygodniu

1 x w tyg.
2 x w tyg.
3 x w tyg.

1 x na 2 tygodnie
1 x w miesiącu

1 x w tyg.
1 x m-c
2 x m-c
3 x m-c

hotelarstwo

inne

1 x w tygodniu lub 1 x na 2 tygodnie

1 x na 2 tygodnie lub 1 x w miesiącu


Termin płatności, nr konta

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać: za styczeń z dołu – do 15-go lutego, za luty z góry– do 15-go lutego oraz w pozostałych miesiącach z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.

Opłatę uiszcza się na indywidulany nr konta bankowego (znajdujący się na Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie.

 

UWAGA!!!

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną stawkę w wysokości dwukrotnie wyższej niż stawka podstawowa.

 

Herb Darłowa